Gorvinovy stránky

Obilíčko
 • Projekt Nensos

 • 1. Popis
  vesničky Nensos


 • 2. Fungování
  vesničky Nensos


 • 3. Fáze projektu


 •    Projekt Nensos - fungování vesničky Nensos


     2.1. Potraviny

     Jídlo
  se bude vyrábět přímo v Nensos nebo jeho blízkém okolí a to formou permakulturní ekozahrady. Zrniny (pšenice, ječmen) budou pěstovány orebným i experimentálním bezorebným způsobem. Nensos není vegetariánským uskupením, ale vegetariánství a jiné jeho formy nezakazuje. V obživě se počítá s konzumací vyprodukovaného masa a dalších živočišných produktů. Cílem bude postupné snižování závislosti Nensos na potravinových dodávkách z vnějšku.


     2.2. Energie, světlo

     Svícení bude řešeno spalováním organických látek v lampách a elektricky. Elektřina se vyrábí takto: dřevoplynový generátor na dřevní štěpku dodává palivo (dřevoplyn) spalovacímu motoru, který roztáčí alternátor generující elektřinu.

     K ohřevu užitkové vody bude používáno odpadní teplo z výroby elektřiny a sluneční kolektory umístěné na střeše centrální budovy.

     Vytápění dobře zateplených budov bude řešeno spalováním dřeva a dřevní štěpky, která bude získávána především z pěstovaných rychle rostoucích dřevin, ale také z prořezu ovocných stromů a z blízkého lesa. Centrální budova bude též vytápěna odpadním teplem z pecí.

     Dřevěné uhlí pro kovárnu a pro jiné účely, se bude vyrábět rozkladem dřeva v uzavřených retortách, vytápěných spalinami z dřevoplynové centrály. Odpadní teplo z chlazení par bude opět využito na ohřev vody. Cenný dehet bude použit ke konzervaci dřeva a další získané produkty (aceton a methanol) ke svícení (spalováním v lampách) apod.


     2.3. Odpady

     Předpokladem fungování Nensos je takřka 100% recyklace produkovaných odpadů. WC bude řešeno formou Hundertwasserova nesplachovacího záchodu (vsakovací aerobní) - odpadní hlína se vynáší a kompostuje, stejně jako odpady z chovu zvířat, kuchyňský odpad a podobný bio-odpad.

     Papír, kovy i sklo se budou recyklovat. Nensos bude mít malou ruční papírnu, kde se zužitkují i zbytky hader. Některé kovy se budou recyklovat přímo na místě, ostatní kovy a sklo se budou třídit a odvážet do sběrných surovin k recyklaci.

     Z popelu vzniklého spalováním dřeva bude vyluhována potaš (uhličitan draselný) a vyluhovaný zbytek bude kompostován. Kompost bude používán jako hnojivo. Potaš se využije při výrobě mýdla, k praní, mytí a k dalším účelům.

     Voda z umýváren, sprch a z kuchyně (zde po průchodu lapákem tuku) bude čištěna v kořenové čističce vody.


     2.3. Dílny a řemesla

     Hrnčířská dílna
  - výroba předmětů běžného použití (hrníčky, šálky, talíře atd.), ale i ozdob. K dispozici jsou dvě pece: pec pro základní vypalovaní (používá se i jako chlebová) a glazurová pec, které se může používat jen pro keramické účely.

     Obuvnická dílna zahrnuje též zpracování kůží (koželužství) a výrobu dalších kožařských výrobků.

     Soukenická dílna slouží nejen k výrobě plátna a oděvů, ale i k primárnímu zpracování materiálů (ovčí vlna, rostlinná vlákna) a výrobě provazů.

     Tesařská dílna - zpracování dřeva: tesání trámů, výroba dlabaných nádob, dřevěných talířů, lžic apod.

     Ostatní:

     Mlýnice; Pekárna; Papírnická dílna; Kovárna, Košíkářská dílna
  a další.   
  Gorvin (c) 2007