Gorvinovy stránky   Vodíkové hospodářství - nadějná koncepce budoucí globální energetiky Země

   Vodík je prvním a nejjednodušším chemickým prvkem, který vznikl při Velkém třesku na počátku Vesmíru. Voda, která mám tak nesmírný význam pro život na Zemi, je tvořena dvěma díly - atomy - vodíku a jedním dílem - atomem - kyslíku. Že člověk sám je více jak z dvou třetin tvořen vodou je obecně známá skutečnost. Je v nás tedy hodně onoho prvotního vodíku. Tento prvotní vodík se následně po Velkém třesku proměnil ve hvězdách v ostatní prvky jako uhlík, kyslík i vápník atd. Symbolika vodíku jako takového je tedy velmi hezká a má něco "do sebe".

   Principem vodíkového hospodářství je využití vodíku jako nosiče a zásobníku energie. Vodík je používán pro pohon automobilů, letadel vytápění (místo zemního plynu), ale též i k získávání elektrické energie v tzv. palivových článcích atp. Palivový článek pracuje s 50 až 80% účinností a elektrický proud zde vzniká reakcí vodíku s kyslíkem. "Odpadem" je pouze vodní pára.

   Velkým možným problémem přímého využítí vodíku, jak ukazují některé poslední studie, je schopnost uniklého vodíku (při výrobě, dopravě, přečerpávání) napomáhat likvidaci ozónové vrstvy. Více v článku: Evropa sází na vodík, ale zvažuje také rizika. To ovšem neznamená, že by se paliva na bázi vodíku, kterými jsou např. methan či methanol, nemohla používat, jen přímé použití vodíku by zřejmě muselo být omezené. Používalo by se jej jen jako prvního stupně k syntéze paliv, například s využitím biomasy, která by sloužila jako zdroj uhlíku.

   Pro zdroje vodíku využitého ve vodíkovém hospodářství existuje několik základních řešení. Jedním z nich je využití přebytku energie největších vodních elektráren např. v Kanadě. Jinou takovou možností je využití fotovoltaických článků (viz kap. 5.) umístěných ve velkých plochách např. na Sahaře přeměňujících sluneční energii v elektrickou. Existuje i mnoho jiných návrhů, z nichž některé můžete nalézt v dalších kapitolách, jejichž seznam je zde.

   Samotná technologie výroby vodíku elektrickou energií má několik variant. Nejmodernějším způsobem je elektrolýza horké páry (při 900 až 1000°C) s očekávanou účinností přes 85%. Klasickou metodou je elektrolýza vody - kyselého nebo zásaditého vodného roztoku, elektrickým proudem, nevýhodou je však malá účinnost (asi 70%). Elektrická energie použitá k výrobě vodíku může být získávána např. i tzv. termochemické sluneční elektrárně, jejíž princip je posán v kap.3).

   K získávání vodíku byly studovány i zdroje neelektrolytické, ve kterých se tepelná energie využívá k chemickému rozkladu vody. Tato metoda je popsána v kapitole 2).

   Skladování vodíku ve velkém, je rovněž vyřešeno. Například pro americký kosmický program jsou velká množství kapalného vodíku uskladněna ve vakuových mrazících nádržích; kde jedna nádrž pojme 3400 m3 vodíku. Kapalný vodík může být přepravován též po moři. Po silnici nebo po dráze v nádržích o kapacitě 75,7 m3. Pro skladováni lze též užít podzemní zásobníky, které v současné době slouží pro uskladnění směsi methanu a vodíku a lze jej převádět potrubím o velkém průměru. V USA a jižní Africe byl vodík převáděn potrubím až do vzdálenosti 80 km a v Evropě do vzdálenosti 200 km. Na skladování menšího množství (např. pro domácnosti a automobily) byly navrženy zásobníky obsahující slitiny kovů. Například LaNi5 může absorbovat až 7 molů vodíkových na 1 mol LaNi5 při normální teplotě a tlaku 253 kPa (do 1kg lze absorbovat 32,6g - 362 litrů plynného vodíku - 3,16 hmotnostních %) . Hustota rozpuštěného vodíku je dvojnásobná než v samotném zkapalněném plynu a hustota uložené energie je asi 35krát větší než v klasickém olověném akumulátoru.

   Nebezpečí úniku a exploze vodíku při jeho dopravě obecně je jen o něco vyšší jako u zemního plynu nebo ropy.

   Jako další nosiče energie lze uvažovat tyto sloučeniny obsahující vodík:

   Methan (CH4) nejjednodušší sloučenina vodíku a uhlíku obsahuje značné množství vázaného vodíku, což způsobuje výhodnější parametry methanu pro jeho skladování. Ekologická výroba methanu reakcí vodíku s biomasou je však přece jen energeticky náročnější a podstatně složitější, než přímé využití vodíku. Naopak, hlavními výhodami je snazší zkapalnitelnost methanu a přesto že se jedná o skleníkový plyn, uniklý methan nemá negativní dopad na ozónovou vrstvu. Navíc molekula methanu je mnohem větší a tak neproniká materiály, jimiž vodík snadno prochází, což snižuje ztráty únikem.

Látka
Teplota varu
ve °C
Hustota kapaliny
kg/dm3
Energie kWh
na l litr kapaliny
Vodík
–252,87
0,070
2,333
Methan
–164,0
0,466
6,430
Methanol
+64,70
0,791 (při 20°C)
4,113
Peroxid vodíku
+152
1,450 (při 20°C)
1,288 (+ 2,866 = 4,154)

            Pro srovnání: 1 litr nafty (hustota 0,8 kg/litr) obsahuje 9,750 kWh využitelné energie. Olověný akumulátor může dosáhnout okolo 0,030 až 0,035 kWh/kg což odpovídá 0,014 až 0,017 kWh/litr (hustota 2,1 kg/litr).

   Methanol (CH3OH) se vyrábí ze směsi vodíku a oxidu uhelnatého za vyšších teplot (300-400°C), tlaku (200-700 at) a za přítomnosti katalyzátorů. Výchozím reaktantem je nejčastěji methan, podle rovnice:

   1)    CH4 + 1/2O2 ® CO + 2 H2             (1100°C)    
   2)    CO + 2 H2 ® CH3OH                      (350°C)     DHf° = –128,9 kJ mol–1

   Methanol lze katalyticky s vodní parou rozložit na vodík a oxid uhličitý. Značnou nevýhodou methanolu je však to, že je velmi jedovatý. Nutno též vzít v úvahu velkou energetickou náročnost a složitost výroby methanolu.

   Peroxid vodíku (H2O2) se začal používat jako nosič energie už za 2. světové války. Při jeho katalitickém rozkladu (např. pomocí burelu) z něj vznikají horká pára a kyslík. Při této první reakci se uvolňuje 1,288 kWh z 1 litru peroxidu. Spálení vzniklého kyslíku na vodu (přidáním paliva do paroplynu vzniklého rozkladem peroxidu) získáme dalších 2,866 kWh energie.

   1)    H2O2 ® H2O + 1/2O2             (cca 200°C)     DHf° = –108,7 kJ mol–1
   2)    H2 + 1/2O2 ® H2O                                          DHf° = –241,9 kJ mol–1

   Energie peroxidu by se uvolňovalal v malých paroplynových turbínách, které by mohly být pohonnou jednotkou např. v autech a v pozemní dopravě obecně. O využití peroxidu vodíku se uvažuje i v robotice, protože má oproti akumulátorům větší hustotu vázané energie, která se z peroxidu snadno uvolňuje. Hlavní nevýhody tohoto "paliva" je jeho chemická agresivita (silné okysličovadlo) a hrozba výbuchu při zahřátí nad 150°C. K výrobě peroxidu vodíku se používá 2-ethylantrachinon, který reaguje s vodíkem a vzniklý produkt se oxiduje vzduchem, přičemž vzniká výchozí 2-ethylantrachinon a peroxid vodíku, který se extrahuje a koncentruje.


   Prolog k vodíkovému hospodářství

   Nedaleko Česko-Německých hranic v bavorském Horním Falcku, byl v roce 1986 se státní účastí zahájen projekt Solární vodík v Neunburgu vorm Wald, které je považováno za reprezentativní pro využití sluneční energie v Evropě. Základem výzkumné stanice je k jihu skloněné pole se 3 000 m2 slunečních panelů osázených křemíkovými fotovoltaickými články (s účinností 11-12%). Při poledním slunci dosáhne celkový výkon 280 kW. Za rok stanice vyrobí 290 tisíc kWh "sluneční" elektřiny. Na sluneční elektrárnu navazují elektrolyzéry, kde je možné ročně vyrobit okolo 50 000 m3 vodíku a menší objem kyslíku. Oba plyny se skladují (ale přibližně jen 20% vyrobeného kyslíku, zbytek se vypouští) v zásobnících pod tlakem 3 MPa. Chemickou reakcí vodíku a kyslíku je v palivových článcích kdykoli možné opět získat elektrickou energii. Jinou možností je přeměna vodíku na tepelnou energii. K tomu slouží kotel s vodíkovým hořákem o výkonu 40 kW. Pro testování pohonu různých vozidel se vodík při mínus 253°C ve zkapalňovacích linkách převádí do tekutého stavu.

   Plný provoz byl zahájen v roce 1990, přičemž několikaletým provozem této stanice postavené v místě, kde je možné počítat nejvýše s 1600 hodinami slunečního svitu za rok, vykazuje následující bilanci: Kilowatthodina sluneční energie stojí 1 DM (přibližně pětkrát víc než ze sítě), kilowatthodina získaná spálením nebo jiným využitím sluncem vyrobeného vodíku přijde na 1,5 DM (přibližně desetkrát víc než při využití topného oleje).

   Zdokonalení technologie, nové fotovoltaické materiály, či nové metody získávání elektrické energie a vodíku a přestěhování takového provozu například do rovníkové Afriky však může tuto bilanci v budoucnu velmi výrazně vylepšit.

      Kontakt na autora: zavadilik.p(a)seznam.cz

   
 


 
  • < Zpět
    Gorvin (c) 2004